ANBI

Vluchteling Onder Dak is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften en schenkingen aftrekbaar zijn voor de belasting.

Naam van de organisatie Stichting Vluchteling Onder Dak
RSIN/fiscaal nummer 808130249

 

KvK 09107246

Postadres Postbus 285 , 6700 AG Wageningen
Bezoekadres Markt 17, 6701 CX Wageningen
Doelstelling Ondersteunen en begeleiden van mensen in Wageningen en omgeving waarvoor het eerste verzoek tot asiel is afgewezen c.q. de voorlopige vergunning tot verblijf is ingetrokken en die niet (meer) in aanmerking komen voor opvang door de Rijksoverheid.
Beleid Vluchteling Onder Dak ondersteunt haar cliënten bij het realiseren van een toekomstperspectief. Dat kan zijn het alsnog of opnieuw verwerven van een verblijfstitel, ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een ander land. Voor zover noodzakelijk en mogelijk worden cliënten ondersteunt met leefgeld en/of huisvesting. Ook wordt ondersteuning geboden bij vragen op het gebied van onder meer gezondheid, onderwijs, opvoeding en dagbesteding. Verder zetten wij ons in om de positie van deze mensen te verbeteren en de door ons ervaren problemen onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en het publiek. De inkomsten bestaan uit subsidies en bijdragen vanuit het Fonds Vluchteling Onder Dak. Het Fonds Vluchteling Onder Dak verwerft haar middelen vanuit donaties, giften, schenkingen en bijdragen van kerken, fondsen en bedrijven.Het vermogen van de stichting en het fonds is geplaatst op spaarrekeningen van verschillende Nederlandse banken en mag per bank nooit meer bedragen dan het garantiebedrag zoals vastgesteld door de Nederlandse Bank.
Het vermogen wordt gebruikt als buffer in de fluctuaties van de vraag naar ondersteuning.
Bestuur Vacant, voorzitter
Jack Bogers, secretaris
Jan Harm Roseboom, penningmeester
Dorien de Jonge, bestuurslid
Marta Dozy, bestuurslid
Beloningsbeleid Voor medewerkers in loondienst wordt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd. Vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd.
Jaarverslag Voor de jaarverslagen, klik hier.
Financiële verantwoording Zie het jaarverslag voor een verkorte weergave van de jaarrekeningen.